Adatkezelési tájékoztató

 

1. Az adatkezelő személye és elérhetőségei 

RF52 Hungary Kft. (székhely: 1022 Budapest, Fillér utca 53, A épület Fsz.3.; cégjegyzékszám: 01-09-375358; képviseli: Györke Balázs, kapcsolattartó személy neve adatvédelmi ügyekben: Györke Balázs; kapcsolattartó személy e-mail címe: info@whitestoneinvestment.com, a továbbiakban: RF52 Hungary Kft.) jár el adatkezelőként a jelenlegi, korábbi és leendő ügyfelek (a továbbiakban együtt: ügyfél vagy ügyfelek) személyes adatai tekintetében. 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 

3. Meghatározások 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről; 

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok; 

ügyfél: az RF52 Hungary Kft. termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az RF52 Hungary Kft.-vel szolgáltatási szerződést kötők. 

4. Az adatkezelés elvei 

Az RF52 Hungary Kft. megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor 

jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság); 

csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; 

az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság); 

pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság); 

olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság); 

oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg). 

5. Az RF52 Hungary Kft. által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama 

Az RF52 Hungary Kft. a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyfeleiről: 

szolgáltatási szerződés esetén, írásban a név 

az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat 

e-mail cím (telefonszám) – az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok 

 

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart. 

6. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái 

Az RF52 Hungary Kft. általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat: 

• felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel. 

 

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan az RF52 Hungary Kft által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az alábbi kapcsolatfelvételi ponton teheti meg:  romer.info@whitestoneinvestment.com  

7. Az ügyfél hozzáférési jogai 

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz. Ha az ügyfél azt kéri, hogy az RF52 Hungary 

Kft. visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az RF52 Hungary 

Kft. köteles tájékoztatást adni. Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az RF52 Hungary Kft. kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait, 

a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki; 

nem terjed ki az anonim adatokra; 

nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és 

magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat. 

 

Az RF52 Hungary Kft. a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az RF52 Hungary Kft. ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat az ügyfél fog viselni. 

8. Az ügyfél helyesbítéshez való joga 

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga 

nem terjed ki az anonim adatokra; 

a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki; 

nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és 

magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat. 

 

Az RF52 Hungary Kft. az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. Az RF52 Hungary Kft. az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az RF52 Hungary Kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. 

9. Az ügyfél törléshez való joga 

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére. Az RF52 Hungary 

Kft indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben 

az RF52 Hungary Kft. kezeli e személyes adatokat, és 

az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és 

a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az RF52 Hungary Kft. a személyes adatokat kezeli. 

 

Az RF52 Hungary Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha 

az RF52 Hungary Kft. kezeli az ügyfél személyes adatait, és 

az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és 

az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és 

nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére. 

 

Az RF52 Hungary Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha 

az adatkezelés az RF52 Hungary Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és 

az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy az RF52 Hungary Kft. kezeli a személyes adatait, és 

az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben. 

 

Az RF52 Hungary Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha 

az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és 

az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy 

a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy 

az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik. 

 

Az RF52 Hungary Kft az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az RF52 Hungary Kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. 

10. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához 

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére 

nem terjed ki az anonim adatokra; 

a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki; 

nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és 

magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat. 

 

Az RF52 Hungary Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát. 

 

Az RF52 Hungary Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését. 

Az RF52 Hungary Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha 

az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és 

az RF52 Hungary Kft.-nek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából,  

az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli. 

 

Az RF52 Hungary Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha 

az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az RF52 Hungary Kft. jogos érdekei céljából, és 

az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak az RF52 Hungary Kft. általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben. 

 

Az RF52 Hungary Kft. az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az RF52 Hungary Kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. 

Ha az RF52 Hungary Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor 

tárolhatja az ilyen személyes adatokat, 

az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat, 

kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez. 

 

Az RF52 Hungary Kft. nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben. 

11. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga 

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga 

nem terjed ki az anonim adatokra; 

a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki; 

nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és 

nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra. 

12. Az ügyfél, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje 

Az RF52 Hungary Kft. az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó kérelmekre vonatkozóan a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, de a beérkezéstől számított egy hónapon belül adja meg. 

13. Panasz benyújtásához való jog 

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, az RF52 Hungary Kft. azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. 

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu. 

14. A jelen tájékoztató módosításai 

Az RF52 Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az RF52 Hungary Kft. adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.